Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Org. nr 556556-4241 / Reg. no 556556-4241

1 Firma

Bolagets firma är Mentice AB. Bolaget är publikt (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3 Bolagets verksamhet

Bolaget ska utveckla, marknadsföra och sälja produkter och tjänster inom medicinsk simulering samt därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000..

6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

7  Revisor

Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1.Val av ordförande vid stämman

2.Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelsen

7. Beslut om:
(a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör


8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.


10  Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1 479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.