Mentice har erhållit en betydande order för simuleringslösningar från en större distributör i APAC
Läs mer
DELÅRSRAPPORT Q2 April - Juni 2023
Läs mer

Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Mentice är ett svenskt publikt aktiebolag och styrs genom bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget följer gällande regler och föreskrifter i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning. Svensk Kod för Bolagsstyrning kompletterar aktiebolagslagen och är tillämplig på alla svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Bolaget handlas på Nasdaq First North Premier Growth market, vilket inte är inte en reglerad marknad men bolaget har valt att förplikta sig till att följa den, förutom med de undantag som bolaget redovisar.

Årsstämma, Maj 11, 2023

Protokoll Bolagsstämma

Kallelse

Anmälningsformulär

Styrelsens förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut

Fullmaktsformulär

Årsstämma, 27 April 2022

Protokoll Bolagsstämma

Kallelse

Anmälningsformulär

Styrelsens förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut

Fullmaktsformulär

Årsstämma, May 6, 2021

Protokoll årsstämma

Kallelse

Styrelsens förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär