Q2 DELÅRSRAPPORT April-Juni 2024
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Bolagsstyrning

Hållbarhet i Mentice

På ett övergripande och samhällsekonomiskt plan har Mentices verksamhet betydelse med tanke på att företagets produkter genererar betydande kostnadsbesparingar för den offentligt finansierade sjukvården. Dessutom medför företagets produkter och tjänster en minskning av mänskligt lidande genom att olika kirurgiska ingrepp kan utföras med en högre framgångsgrad. Detta tillskrivs den simulatorträning som läkare och sjukvårdspersonal kan genomföra med de olika produkter och tjänster som Mentice erbjuder till marknaden.

Hur levererar man bättre vård till fler men till en lägre kostnad? I dagsläget står sjukvård för cirka 11 – 19* procent av västvärldens BNP och flertalet bedömare anser att det ytterligare kommer att stiga. Genom att använda Mentice produkter kan vårdgivare och medicinteknikbranschen effektivt förvärva, upprätthålla och dela med sig av kunskaper om nya och innovativa procedurer och terapier samtidigt som de ser till att varje intervention utförs på bästa möjliga sätt. I slutändan vinner alla på att medicinska behandlingar genomförs framgångsrikt. En nöjd patient som inte behöver genomföra behandlingen på nytt förbättrar livskvalitet och minskar kostnaderna för rehabilitering. Vårdgivarens kan spara tid vid utnyttjandet av dyr utrustning och reducera användningar förbrukningsmaterial som katetrar och liknande.

Mentice väg framåt

I den kraftiga utvecklingsfas som har präglat verksamheten i Mentice under de senaste åren, har arbetet kring produktutveckling, kundvård och strategiska samarbeten haft högsta prioritet.

Den verksamhet och affärsstrategi som byggts upp baseras på att Mentice ska vara både långsiktigt och uthålligt. Som till exempel intjäning, miljöegenskaper och i frågor kring företagets styrning och ledning.

För styrelsen och ledningen i Mentice är det är självklart att frågor som är kopplat till kring hållbarhet har mycket stor betydelse, varför ett arbete inletts under de senaste åren för att framtidssäkra företagets hållbarhetsarbete.

Det har resulterat i ett hållbarhetsramverk består av fyra grundpelare; Hälsa, Människor, Klimatpåverkan och Ansvarsfullt företagande.

Valet av dessa områden har gjorts med hänsyn till deras vikt för samhället som helhet. De är även valda baserat på vår förmåga att påverka och därigenom skapa förbättringar som kan bidra till en förbättrad situation inom ramen för vår verksamhet.

Se årsredovisningen för mer information om Mentice hållbarhetsfokus: 2023 Åredovisning.

Kvalitetskultur

Mentice utvecklar och säljer system för medicinsk simulering, framför allt inom endovaskulära ingrepp samt utrustning för operationssalar och utbildningscenter. Det innebär att majoriteten av bolagets produkter direkt eller indirekt bidrar till folkhälsan.

Produktkvalitet är viktig för att säkerställa patienternas välbefinnande. Regelefterlevnad för alla produkter är ett krav inom den starkt reglerade hälso- och sjukvårdsindustrin såväl som medicinteknik-industrin.

MENTICE ÅTAGANDE

  • Säkerställa produktkvalitet och regelefterlevnad
  • Ständigt förbättra produkter, tjänster och processer
  • Förbättra erbjudandena genom kundinsikter och innovation

Arbetet under kommande år

2023 - För verksamhetsåret 2023 redovisas för första gången en sammanställning av CO2-utsläpp Scope 1 och 2 som en konsekvens av att internt systemstöd anskaffats för att kunna samla in, kategorisera och redovisa data från källor som har hög detaljeringsgrad och därmed är trovärdiga.

2024 - Under 2024 kommer en hållbarhetsstrategi tas fram med utgångspunkt från ett metodiskt arbete som omfattar nulägesanalys, intressentanalys och dubbel väsentlighetsanalys. Arbetet kommer att genomföras genom flertalet workshops, både internt och tillsammans med väsentliga intressenter. Målet är att styrelsen ska fastställa en långsiktig hållbarhetsstrategi med globala hållbarhetsmål och,så långt möjligt, bolagsspecifika hållbarhetsmål/KPI:er, med förslag på aktiviteter och hur det ska genomföras.

2025 - Presentera en strategi som resulterar i en klimatneutral verksamhet.

2026 - Redovisa hållbarhet enligt (CSRD) Corporate Sustainability Reporting Directive

Mentice är fast beslutna att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet. Vi vet att det är en resa och att det krävs uthållighet och engagemang. Genom att fortsätta arbeta enligt vårt hållbarhetsramverk strävar vi efter att skapa en mer hållbar framtid för vårt företag, våra intressenter och samhället i stort.