Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Bolagsstyrning

Styrelse

Läs mer om styrelsens arbete

Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar vidare för att säkerställa att korrekt information ges till bolagets aktieägare, att bolaget följer lagar och förordningar och att bolaget tar fram och implementerar interna policyer och etiska riktlinjer.

Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör. Styrelsens ledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ordinarie ledamöter, valda av bolagsstämman, vilka presenteras ovan i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av bolagsstämman. Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom bolagets styrelse, mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information. Styrelseordföranden och verkställande direktören har vid sidan av styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget.

Arbetet i styrelsen

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska utöver det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman hålla minst sex ordinarie styrelsemöten mellan varje årsstämma. Utöver dessa möten kan extramöten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena.

Sammanträdet sker normalt genom fysiskt sammanträffande på Mentice huvudkontor i Göteborg. Om det av praktiska skäl är att föredra så sker möten digitalt eller i särskilda fall per capsulam.

Ordförande leder och organiserar styrelsen arbete och inför varje möte utsänds förslag till agenda och underlag för de ärenden som ska behandlas på mötet. Förslaget till agenda utarbetas av verkställande direktören i samråd med ordföranden. Ärenden som föredras styrelsen är för information, diskussion och beslut. Beslut fattas först efter diskussion och efter att samtliga närvarande ledamöter getts möjlighet att yttra sig. Öppna frågor följs upp löpande. Ett att årets möten ägnades särskilt åt strategifrågor. Vid de flesta möten väljer styrelsen att diskutera separat utan att företagsledningen är närvarande.

Styrelsen utvärderade sitt arbete under hösten 2021, då en självutvärdering där varje ledamot gjorde en bedömning av en stor mängd påståenden om styrelsens roll och funktion, om styrelsemötena, styrelsematerialet, styrelseledamöterna, styrelsens ordförande samt verkställande direktören. Svaren sammanställdes av oberoende tredje part och jämfördes med benchmarkindex bestående av noterade bolag i Norden. Utvärderingen ligger till grund för att ständigt utveckla styrelsearbetet och nästa utvärdering kommer att ske regelbundet.

Styrelse

Magnus Nilsson

Styrelsens ordförande
Ordförande i Ersättningsutskottet

Lawrence D. Howell

Styrelsemedlem

Johann Koss

Styrelsemedlem
Ledamot i revisionskommittén

Eola Änggård Runsten

Styrelsemedlem
Ordförande i revisionskommittén

David J. Ballard

Styrelsemedlem
Ledamot i revisionskommittén

Denis Gestin

Styrelsemedlem
Ledamot i ersättningskommittén

Gösta Johannesson

Styrelsemedlem
Ledamot i ersättningskommittén