Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Bolagsstyrning

EXTERN REVISION

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.

Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll. Vid årsstämman den 6 maj 2021 valdes KPMG AB om som bolagets revisor med Fredrik Waern som huvudansvarig revisor.

Vid årsstämman beslutades också att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer och godkänd räkning. Det totala arvodet till revisorn uppgick till 840 TSEK för räkenskapsåret 2021, vilket i sin helhet avsåg revisionsuppdraget.


KPMG AB (ansvarig revisor Johan Kratz)
Box 11908, 404 39 Gothenburg
Tel
+46 31 61 48 00
Mail:
info@kpmg.se
Web:
www.kpmg.se


INTERN KONTROLL

Den interna kontrollen har som övergripande syfte att bidra till att bolagets strategier och målsättningar kan genomföras samt säkerställa att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Koden. I styrelsens arbetsordning och i instruktioner för verkställande direktören samt i instruktion för finansiell rapportering, vilka samtliga antagits av styrelsen, anges roll och ansvarsfördelningen för att bidra till en effektiv styrning av bolagets risker. Styrelsen har också som ansvar att övervaka bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. I tillägg till ovannämnda kontroller så utför bolaget även löpande kvalitetskontroll av leverantörer och samarbetspartners för att försäkra att de uppfyller de krav som bolaget ställer på dem.

Löpande riskbedömningar görs i samband med strategisk planering, prognosarbete och specifika risksessioner för att identifiera, kvantifiera och förhålla sig till hur de identifierade riskerna kan hanteras och, om möjligt, begränsas. Presentation av identifierade risker ska som minimum föreläggas styrelsen en gång årligen. I början av 2021 så erhöll bolaget sitt certifikat för godkänd ISO 9001-certifiering. Bolaget har utvecklat och implementerat ett kvalitetsledningssystem i syfte att förbättra sina övergripande resultat, upprätthålla en hög kvalitetsnivå och kundservice samt erbjuda en gedigen grund för initiativ inom hållbar utveckling.