Mentice AB (publ) får en order på simuleringslösningar värd USD 655,000 från Medtronic
LÄS MER
Mentice Bokslutskommuniké, Jan - Dec 2022
LÄS MER

Bolagsstyrning

Koncernledning  

Mentice koncernledningsgrupp består av 5 medlemmarinklusive den verkställande direktören som har kompetens och erfarenhet från forskning och utveckling,kvalitetssäkring, marknadsföring, produktion ochförsäljning av simulatorer inom medicinsk simulering.Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden.Verkställande direktören är underordnad styrelsenoch ansvarar för bolagets löpande förvaltning och dendagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsenoch verkställande direktören anges i arbetsordningenför styrelsen och instruktionen för verkställandedirektör. Verkställande direktören ansvarar också föratt upprätta rapporter och sammanställa informationinför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena tillsammans med CFO.

Göran Malmberg

GROUP CEO & PRESIDENT

Gunilla Andersson

Chief Financial Officer

Matar Dakhil

Executive Vice President of Upstream Marketing

Martin Harris

Vice President of Downstream Marketing

Henrik Storm

Chief Technical Officer