Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Bolagsstyrning

Styrelseutskott

Styrelsen har inrättat två interna utskott - revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Utskotten är beredande organ och styrelsen har det övergripande ansvaret och behåller ensamrätten att inom ramen för bemyndigandet besluta i viktigare ärenden.


ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Styrelsen i Mentice har på konstituerande styrelsemöte 27 maj 2020 utsett ett ersättningsutskott, vilket bereder förslag avseende ersättningsfrågor. Ersättningsutskottets ansvarsområde definieras i styrelsens arbetsordning och ersättningsutskottets instruktion.

Ersättningsutskottet består av tre styrelseledamöter: Magnus Nilsson (ordförande i ersättningsutskottet), Denis Gestin samt Gösta Johannesson.

REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen i Mentice har på konstituerande styrelsemöte 27maj 2020 utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottets ansvarsområde definieras i revisionsutskottets arbetsordning och instruktion. Ändamålet med revisonsutskottetsarbete är att bistå styrelsen för Mentice i frågor avseende finansiell rapportering, revision och riskhantering. Revisionsutskottet är ett beredande organ och styrelsen har det övergripande ansvaret för revisionsrelaterade frågor.

Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter: Eola Änggård Runsten (ordförande i revisionsutskottet), David J Ballard samt Magnus Nilsson.

Revisionsutskottets ska särskilt bevaka:

(i) revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
(ii) närståendetransaktioner, väsentliga redovisningsprinciper samt väsentlig korrespondens mellan bolagets revisorer och ledning,
(iii) effektiviteten i bolagets interna kontroll över den finansiella rapporteringen,
(iv) bolagets rutiner rörande anmärkningar avseende bolagets redovisning, interna kontroll och revision,
(v) revisionsarbetet med avseende på omfattning, inriktning och kvalitet inklusive uppföljning av genomförd revision,
(vi) budgeterade och verkliga revisionskostnader,
(vii) revisorernas rekommendationer, slutsatser, observationer och förslag efter genomförd revision,
(viii) revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt
(ix) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisors val.