Mentice har erhållit en betydande order för simuleringslösningar från en större distributör i APAC
Läs mer
DELÅRSRAPPORT Q2 April - Juni 2023
Läs mer

Bolgagsstyrning

Valberedning

🇸🇪 Svenska
🇺🇸 English

According to the Code, the Company must have a nomination committee, the duties of which shall include the preparation and drafting of proposals regarding the election of members of the board of directors, the chairman of the board of directors, the chairman of the general meeting and auditors. The nomination committee shall also propose fees for board members and the auditor, and, if applicable, rules of procedures for the next nomination committee. At the Annual General Meeting held on 17 April 2019, it was resolved to adopt instructions and rules of procedure for the nomination committee according to which the nomination committee shall consist of the chairman of the board of directors and three ordinary members representing the three largest shareholders per the end of the third quarter each year.

Nomination committee has been appointed for Mentice AB (publ) Annual General Meeting 2022

Mentice AB (publ) a leading supplier of high-technology solutions for simulation in the medical sector with a focus on endovascular procedures, announces that the nomination committee for the company’s Annual General Meeting 2022 has been appointed.

At the Annual General Meeting held on 6th of May 2021, it was resolved to adopt instructions and rules of procedure for the nomination committee to which the nomination committee shall consist of the chairman of the board of directors and three ordinary members representing the three largest shareholders by 30th of September.

The following members have been appointed to Mentice nomination committee for the 2022 Annual General Meeting:

Lawrence D Howell, appointed by Karin Howell,
Sophie Hagströmer, appointed by Bure Equity
Anna Sundberg, appointed by Handelsbanken Fonder
Lawrence D Howell, Chairman of the Board
Gösta Johannesson co-opted of the nomination committee is convening the first meeting.


The nomination committee represents approximately 56% of the total number of shares and votes.

The Nomination Committee shall prepare and present proposals for resolution by the Annual General Meeting regarding:
  • Election of a Chairman of the meeting
  • Decision on the number of Board members
  • Decision on remuneration to the Board members and to the Auditor
  • Election of Board members and Chairman of the Board
  • Decision on principles for appointing Nomination Committee


The Annual General Meeting will take place in Gothenburg on April 27th, 2022. Shareholders who have proposals for the Annual General Meeting are asked to submit these to the nomination committee by email to info@mentice.com, or by letter to: Mentice AB (publ), The Nomination Committee, Odinsgatan 10, 411 03 Gothenburg.

In order for the nomination committee to process the received proposals with sufficient care, proposals must be submitted no later than March 18, 2022.

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppdragska omfatta beredning och upprättande av förslag till valav styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförandevid stämma samt revisorer. Valberedningen ska ocksåföreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer,samt i förekommande fall, om proceduriella regler förnästkommande valberedning. Vid årsstämman 17 april2019 togs beslutet om instruktion och arbetsordningför valberedningen enligt vilken valberedningen skabestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna vidutgången av det tredje kvartalet respektive år. För året 2021 är detta Lawrence D. Howell som ordförande samtrepresentant för Karen Howell största ägare, SophieHagströmer som representerar Bure samt Anna Sundbergsom representerar Handelsbanken fonder Sverige.Valberedningens sammansättning har offentliggjortspå hemsidan senast sex månader för årsstämman.

Vid årstämman som hölls 6 Maj 2021 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna per 30e september.

Följande personer har utsetts till Mentice valberedning inför årsstämman 2022:

Lawrence D Howell, utsedd av Karin Howell,
Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity
Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
Lawrence D Howell, styrelseordförande
Gösta Johannesson adjungerad ledamot i valberedningen är sammankallande till valberedningens första möte.

Valberedningen representerar cirka 56% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:
  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter samt till revisor
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman kommer att äga rum i Göteborg den 27 april 2022. Aktieägare som har förslag till årsstämman ombeds inkomma med dessa till valberedningen via e-post till info@mentice.com, eller via brev till: Mentice AB (publ), Valberedningen, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg.

För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg måste förslag lämnas in senast den 18 mars 2022.