Mentice AB (publ) initiates the recruitment of new CEO
Read more
Mentice has received a 2.26 million USD order for simulation solutions from a top 20 global MedTech company
Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Mentice AB

Wednesday, July 31, 2019

Aktieägarna i Mentice AB, org. nr 556556-4241, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Odinsgatan 10 i Göteborg.

Inregistrering sker från kl. 14.00.

 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämma har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 22 augusti 2019. Aktieägaren bör även anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 augusti 2019.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman bör ske

 • per post till Mentice AB, att. Mentice AB, Extra bolagsstämma, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg, eller
 • per e-post till lollo.thedvall@mentice.com.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämma måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 22 augusti 2019 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 22 augusti 2019.

 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.mentice.com. För beställning av fullmaktformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till bolagsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast torsdagen den 22 augusti 2019.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om nya styrelseledamöter
 8. Fastställande av styrelsearvode till de nya styrelseledamöterna 
 9. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag

Punkt 7: Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna Denis Gestin, David Ballard och Gösta Johannesson som nya styrelseledamöter för Mentice AB.

Med hänvisning till ovanstående  är det valberedningens bedömning att Denis Gestin, Gösta Johannesson och David Ballard utgör lämpliga kandidater och kommer bidra till styrelsearbetet.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av tillsättningen av nya styrelseledamöter som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 8. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att fastställa ett fast årligt arvode till styrelsens nya ledamöter om totalt 530 000 SEK.

 

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 146 552 och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 24 146 552. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 och 8 kräver att beslutet biträds av minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Vid val anses det beslutsförslag vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om bolagsstämman inte före valet beslutar att en ny omröstning skall genomföras i händelse av lika röstetal.

 

Stämmohandlingar 

Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och 8 finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på adress Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

 

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

__________________________

Göteborg i juli 2019

Styrelsen för Mentice AB

Mentice AB (publ) inleder rekrytering av ny VD
Läs mer
Mentice får en order på simuleringslösningar värd 2,26 miljoner USD från ett topp 20 globalt medtech bolag
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Mentice AB

Wednesday, July 31, 2019

Aktieägarna i Mentice AB, org. nr 556556-4241, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Odinsgatan 10 i Göteborg.

Inregistrering sker från kl. 14.00.

 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämma har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 22 augusti 2019. Aktieägaren bör även anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 augusti 2019.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman bör ske

 • per post till Mentice AB, att. Mentice AB, Extra bolagsstämma, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg, eller
 • per e-post till lollo.thedvall@mentice.com.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämma måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 22 augusti 2019 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 22 augusti 2019.

 

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.mentice.com. För beställning av fullmaktformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till bolagsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast torsdagen den 22 augusti 2019.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om nya styrelseledamöter
 8. Fastställande av styrelsearvode till de nya styrelseledamöterna 
 9. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag

Punkt 7: Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna Denis Gestin, David Ballard och Gösta Johannesson som nya styrelseledamöter för Mentice AB.

Med hänvisning till ovanstående  är det valberedningens bedömning att Denis Gestin, Gösta Johannesson och David Ballard utgör lämpliga kandidater och kommer bidra till styrelsearbetet.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av tillsättningen av nya styrelseledamöter som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 8. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att fastställa ett fast årligt arvode till styrelsens nya ledamöter om totalt 530 000 SEK.

 

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 146 552 och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 24 146 552. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 och 8 kräver att beslutet biträds av minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Vid val anses det beslutsförslag vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om bolagsstämman inte före valet beslutar att en ny omröstning skall genomföras i händelse av lika röstetal.

 

Stämmohandlingar 

Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och 8 finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på adress Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

 

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

__________________________

Göteborg i juli 2019

Styrelsen för Mentice AB